Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại Bình Dương

Ngày 18/11/2022 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật-Việt cuộc họp nội bộ công ty sản xuất tại Bình Dương.

Quý khách cần phiên dịch tại Bình Dương xin liên hệ với Haruka:

Email: info@harukavn.com
Điện thoại: 024.6666.6200