Những chữ Hán nên viết bằng chữ Hiragana sẽ tốt hơn

Trong những năm gần đây, trên PC hoặc điện thoại thông minh có chức năng tự động chuyển đổi sang chữ Kanji cho nên mọi người sử dụng nguyên sy những chữ Hán được tự động chuyển đổi đó mặc dù rằng những chữ Hán đó nên viết bằng chữ Hiragana sẽ tốt hơn.

Tiếng Nhật là “Loại chữ viết pha trộn cả chữ Kanji và chữ Hiragana”. Ngoài ra, khi thể hiện các từ ngoại lai thì sử dụng chữ Katakana. Đây là một ngôn ngữ có khả năng diễn đạt phong phú với việc sử dụng cả chữ Hiragana và Katakana – là chữ tượng thanh và chữ Kanji – là chữ tượng hình.

Ở Việt Nam, tuy có các giờ học dạy chữ Hán nhưng hầu như chưa có việc dạy “Cách phân chia tình huống khi nào thì viết chữ Kanji và khi nào thì viết chữ Hiragana”. Trong những năm gần đây, trên PC hoặc điện thoại thông minh có chức năng tự động chuyển đổi sang chữ Kanji cho nên mọi người sử dụng nguyên sy những chữ Hán được tự động chuyển đổi đó mặc dù rằng những chữ Hán đó nên viết bằng chữ Hiragana sẽ tốt hơn.

Kết quả là, các câu văn được dịch bởi người Việt Nam thường sử dụng nhiều chữ Hán, khiến người Nhật thấy khó đọc và cảm thấy mất đi tính cân đối trong đoạn văn và thấy câu văn không tự nhiên.

Về việc viết chữ Hiragana thay cho Kanji, về cơ bản có ba loại sau:

  1. Chữ Kanji không được ghi trong bảng các chữ Hán thường sử dụng
    Khi đánh chữ “あるいは” và “ほとんど” trên máy tính hoặc điện thoại thông minh thì chữ đó sẽ được chuyển đổi thành chữ Kanji “或いは” và “殆ど”. Nhưng chữ “或” và “殆” này không phải là chữ Kanji được ghi trong bảng các chữ Hán thường sử dụng.
  2. Có cách đọc không được ghi trong bảng các chữ Hán thường sử dụng
    Khi chuyển đổi chữ “おおむね” thì sẽ thành chữ Hán “概ね”. Chữ “概” là chữ Hán đã được ghi trong bảng các chữ Hán thường sử dụng. Tuy chữ “がい” đã được ghi vào bảng này, nhưng chữ “おおむ” thì chưa được ghi trong bảng này.
  3. Những từ mà nếu viết bằng chữ Hiragana thì sẽ thấy tự nhiên hơn
    Trong bảng các chữ Hán thường sử dụng có ghi cả chữ Hán và cách đọc cho nên không có gì sai. Có điều, hầu hết người Nhật viết chữ Hiragana cho nên việc thống nhất thành chữ Hiragana thì thích hợp hơn.       

Động từ và tính từ                               

Cách viết đúngCách viết nên tránhPhân loạiGhi chú
できる出来る3 
ください下さい3 
VいくV行く3取りにいく
いただく頂く3 
Nによる因る3予測によると
わかる分かる3 
VないV無い3したくない
やさしい易しい3 
よい良い3 
さまざま様々3 
-Vうえで-する上で3提出するうえでの条件
-Vこと-V事3話すことができます
-Vため-V為2日本へ行くため、
-ところ-所3現状のところ
-Vとき-V時3調査した時は

 Liên từ và phó từ

Cách viết đúngCách viết nên tránhPhân loạiGhi chú
おおむね概ね2 
きわめて極めて3 
さらに更に3 
しだいに次第に3 
すでに既に2 
ほとんど殆ど1 
まず先ず2 
もっとも最も3 
あるいは或いは1 
および及び3 
かつ且つ3 
ただし但し3 
または又は3 
ごろ・ころ3 
など2 
ほど3