Tuyển dụng quý I

Hiển thị

15:05 - 28/08/2018

Cần gấp 1 bạn phiên dịch tiếng Nhật (Yêu cầu N1)

Cần gấp 1 bạn phiên dịch (yêu cầu N1 trở lên), thù lao 100 triệu đồng.

Xem thêm

04:00 - 29/08/2018

5 bạn biên dịch Việt Anh về máy tính

Cần gấp 5 bạn biên dịch Anh Việt chuyên ngành về máy tính, thù lao cao.

Xem thêm