Các bước để có một bản dịch tốt

Một quy trình cho một đơn hàng dịch viết gồm 8 bước như sau:

1. Kinh doanh để lấy được đơn hàng

2. Điều phối

3. Chuẩn bị biên dịch

4. Tiến hành biên dịch

5. Check dịch

6. DTP Chế bản điện tử Lay out, căn chỉnh

7. Nộp sản phẩm

8. Phản hồi từ khách hàng, người dịch, kết thúc đơn hàng

Hệ thống nhóm các lỗi dịch thuật để các bạn dễ tự đánh giá chất lượng bản dịch của mình, gồm:

1.Độ chính xác

2. Độ lưu loát

3. Thuật ngữ

4. Văn phong

5. Tập quán quốc gia khu vực về định dạng

6. Hình thức trình bày văn bản

7. Tính xác thực