Haruka tham gia Liên đoàn dịch thuật Nhật Bản

Từ tháng 7 năm 2018, công ty dịch thuật Haruka tham gia Liên đoàn dịch thuật Nhật Bản (Japan Translation Federation, JTF).

Về Liên đoàn dịch thuật Nhật Bản (Japan Translation Federation, JTF)

JTF là hiệp hội thương mại về dịch thuật công nghiệp bao gồm các thành viên là các công ty, tổ chức và cá nhân có liên quan đến dịch thuật.

Được thành lập vào tháng 4 năm 1981 với tư cách là một tổ chức không có pháp nhân. Đến tháng 9 năm 1990, được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (hoặc METI) cấp giấy phép và trở thành một pháp nhân công ích. 

Cùng với việc cải cách hệ thống công ty cổ phần công ích, được Văn phòng Nội các cấp giấy phép vào tháng 4 năm 2012 và chuyển thành pháp nhân phổ thông.

Mục đích

Với việc thực hiện các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, buổi đào tạo, đào tạo nhân lực liên quan đến dịch thuật và tham gia vào các hội nghị quốc tế về dịch thuật, hướng tới việc chấn hưng hoạt động dịch thuật, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội Nhật Bản 

Hoạt động

1) Khảo sát và nghiên cứu về hoạt động dịch thuật

2) Tổ chức các buổi đào tạo và buổi diễn giảng về hoạt động dịch thuật

3) Thực hiện đào tạo nhân lực và thẩm tra bằng cấp, năng lực liên quan đến hoạt động dịch thuật

4) Thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động dịch thuật

5) Liên lạc và phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động dịch thuật

6) Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động dịch thuật

7) Khen thưởng liên quan đến hoạt động dịch thuật

8) Các hoạt động cần thiết để đạt được mục đích ghi trên ngoài các nội dung ghi trên.