Bài 21: Chủ đề kinh tế

Từ mới

1.       bối cảnh kinh tế
2.       biến động
3.       vượt qua khó khăn
4.       khởi sắc
5.       tăng trưởng kinh tế
6.       GDP
7.       về đích
8.       vượt kế hoạch
9.       tiền đề
10.   bước phát triển mới
11.   đón nhận một năm mới
12.   kỳ vọng
13.   hồ sơ pháp lý
14.   rườm rà
15.   nhà đầu tư
16.   lãi suất ngân hàng
17.   tiếp cận vốn vay
18.   tập đoàn dệt may
19.   ổn định vĩ mô
20.   duy trì ổn định trong tỷ giá
21.   chế độ chính sách cho người lao động
22.   lộ trình
23.   phù hợp với
24.   khả quan
25.   ủy viên thường trực
26.   ủy ban tài chính
27.   ngân sách nhà nước
28.   đột phá
29.   điều hành ngân sách nhà nước
30.   bền vững
31.   khoản thu
32.   khoản chi
33.   Bộ Công Thương
34.   tháo gỡ khó khăn
35.   doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
36.   nhiệm vụ
37.   Bộ tài chính
38.   đẩy mạnh
39.   kinh tế thị trường
40.   kiểm soát của nhà nước
41.   thu hút đầu tư
42.   tăng nguồn thu cho ngân sách
43.   tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
44.   đơn vị sự nghiệp công
45.   thu hút nguồn lực
46.   các thành phần kinh tế
47.   trưởng ban kinh tế trung ương
48.   cải cách thủ tục hành chính
49.   nhiệm kỳ
50.   chạy nước rút

Luyện tập

Năm 2014 trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tuy nhiên nền kinh tế việt Nam đã vượt qua khó khăn và có nhiều khởi sắc,

経済状況がかなり変動した2014年ですが、ベトナム経済は多くの困難を乗り越えて、緩やか(ゆるやか)に回復して(繁栄・持ち直りました)

với con số tăng trưởng là 5,98%. Năm 2014 là năm đầu tiên kể từ năm 2011 đến nay GDP không chỉ về đích mà còn vượt kế hoạch.

5,98%の経済成長率を遂げて、2014年はGDP(国内総生産)目標を達成するだけでなく、2011年以来初めて目標値を上回った(うわまわった)年です(上回りました。)

Bước sang năm 2015, những kết quả này sẽ là tiền đề để kinh tế Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển mới.

(2015年に入りまして)、2014に収まった成果は2015年のベトナム経済の新しい発展段階を迎える前提です。(2015年の経済発展のつながり/基礎です。)

Vậy thì đón nhận một năm mới với nhiều thách thức và cơ hội thì người dân, doanh nghiệp, nhà quản lý kỳ vọng như thế nào vào nền kinh tế.

チャンスとチャレンジがたくさんある新年を迎えて、人民(国民)、企業、そして政府管理者は経済に対してどのように期待しているでしょうか。

-ông Tô Hoài Dân- giám đốc công ty xây dựng thương mại Công Lý: Các hồ sơ pháp lý làm cho nó tốt, đừng có rườm rà như trước đây nó kéo thời gian để nhà đầu tư phân tâm không đầu tư mạnh.

-Cong Ly商業建設会社To Hoai Dan社長:「投資家が迷わず、たくさん投資できるように(投資を妨げて(さまたげて)いる)法律書類(法的書類)を簡素化(かんそか)させ、これまでのように時間がかかり煩雑(はんざつ)(ややこしさ)をなくさせなければなりません。」

-ông Phi Lý Tiến- phó giám đốc công ty Bình điển- Ninh bình: Cứ hoặc Giảm hơn một chút nữa về lãi suất ngân hàng và cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay tốt hơn.

– Ninh Binh省のBinh Dien会社のPhi Ly Tien副社長:「銀行の利子率をもっと(もう少し)引き下げて、企業が銀行の(からの)貸出金(かしだしきん)(融資)を受けやすくなるようにする必要があります。」

-ông Nguyễn Tiến Trường- tổng giám đốc tập đoàn dệt may Việt Nam: Chúng tôi rất mong muốn sự ổn định vĩ mô ở trong nước, đặc biệt duy trì ổn định trong tỷ giá, ổn định trong lãi suất và đặc biệt là ổn định cả trong chế độ chính sách cho người lao động.

ベトナムの紡績(ぼうせき)縫製(ほうせい)グループNguyen Tien Truong社長:「ベトナム国内のマクロ経済の安定、特に為替レートの安定、利子率の安定、労働者の優遇政策の安定を強く望んでいます(希望する、願う)。

Và có lộ trình báo sớm để cho doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị phù hơp với chính sách mới của VN.

企業がベトナムの新しい政策に対応する計画を準備するために変更路程を早期に(早めに)通知して頂きたいです。

Và nếu có như vậy thì hệ thống doanh nghiệp làm ăn xuất khẩu trong đó có dệt may chắc chắn sẽ lại có một năm 2015 tương đối khả quan.

そうすると紡績縫製を含む輸出業者にとって楽観的な2015年がある(明るい見通しの2015年になる)と思います。」

-Ông Bùi Đức Thụ- ủy viên thường trực ủy ban tài chính – ngân sách quốc hội: Kỳ vọng của chúng tôi năm 2015 là cần có 1 đột phá trong quản lý điều hành ngân sách nhà nước, theo hướng đảm bảo cho ngân sách nhà nước bền vững tích cực hơn.

-財政委員会国家予算Bui Duc Thu常任委員:「2015年の私たちの期待は国家予算の持続性を保ちながら、より積極的な方法で国家予算の運営管理が突破できることです。

Mọi khoản thu, khoản chi của ngân sách nhà nước phải đúng pháp luật, phải thật sự có hiệu quả.

国家予算の歳入と歳出は法律に従って、効果的に取り扱うべきです。」

-Ông Vũ Huy Hoàng- bộ trưởng bộ công Thương: Tiếp tục tìm kiếm thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

-工商省Vu Huy Hoang大臣:「企業が抱える問題を解決するための方策を探り続け、特に中小企業の対策に注目します(力を入れます)。

Làm sao để doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và có thêm thị trường, thị trường ở trong nước và thị trường xuất khẩu.

企業が順調に生産・経営できて、国内市場と輸出市場の新しい市場を作り出すようにしていきます

đó là nhiệm vụ đầu tiên và hàng đầu chính phủ giao cho ngành công Thương.

これは政府が我々工商省に任せた最も優先的で最も重要な任務です。」

2:04s

Bài tập về nhà:

-Ông Đinh Tiến Dũng- bộ trưởng bộ tài chính: đẩy mạnh hơn nữa thể chế, thị trường, kinh tế thị trường, trong đó vấn đề quản lý giá theo kinh tế thị trường có sự kiểm soát của nhà nước, những việc này tạo môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

-財務省Dinh Tien Dung大臣:「体制、マーケット、市場経済化をより推進し、その中には政府がコントロールする市場価格の課題等です。これらにより、平等なビジネス環境の創造、投資誘致、国家予算への財源の増加に貢献します。

Kể cả đối với những đơn vị sự nghiệp công nếu như đẩy mạnh thể chế giá theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh phí sang giá. Thì cũng thu hút thêm được nguồn lực để đảm đương đầu tư và tạo môi trường bình đẳng kinh doanh của các thành phần kinh tế.

公共事業部門にとっても、市場価格を進めると資源をより誘致でき、各経済セクターに平等なビジネス環境を作り出します。」

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

– Ông Vương Đình Huệ, trưởng ban kinh tế trung ương: Năm 2015, chúng ta tiếp tục đột phá cải cách thủ tục hành chính và là năm cuối nhiệm kỳ.

-中央経済委員会Vuong Dinh Hue委員長:「2015年、行政手続き改革の継続であり、この任期の最後の年です。

Vì thế cho nên có tinh thần phấn đấu nỗ lực cao nhất của các cấp các ngành không chỉ hoàn thành chỉ tiêu của năm 2015 mà còn cho cả nhiệm kỳ.

ですから、各レベル各省庁(業界)にとっては2015年の目標の完成だけでなく、この任期の全期間の目標完成の年です

Tôi nghĩ rằng năm 2015 là năm bổ nhiệm là năm của doanh nghiệp đổi mới và sáng tạo, năm về cải cách hành chính, và cũng là năm chạy nước rút.

2015年は企業の刷新と創造、行政改革を急ぐ年です。」