Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Hải Phòng

Ngày 17/10/2018 phiên dịch của Haruka đã dịch thành công buổi dịch về hàng hải và bản đồ biển tại Hải Phòng.

Phiên dịch phải đứng dịch suốt cả ngày nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Hải Phòng1

Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Hải Phòng2

Let Haruka bring you the best translation!

Haruka Company is one of leading translation companies with a reasonable price in Hanoi.
Providing translation and interpretation service in English, Japanese, Chinese, Korean, French and German, etc for at home and abroad companies with the collaboration of over 1.000 professional persons .
We have been providing interpretation for Governmental agencies, banks, universities, manufacturer, insurance companies, real estate companies, consultant companies, tourism companies, TV broadcasting, press, etc